ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนเรียน พานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,105.00 บาท
    (แปดพันหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Scroll to Top
Skip to content