เจ้าหน้าที่ ศอภ.2 ทดสอบการใช้ laser leveling ปรับพื้นที่ปลูกอ้อย

📢📢#ทดสอบการใช้ laser leveling ปรับพื้นที่ปลูกอ้อย
🧑‍💻👨‍🌾เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย กลุ่มวิจัยและพัฒนา และสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยภาคที่ 2 ทดสอบการใช้เทคโนโลยี laser leveling ปรับพื้นที่เพาะปลูกอ้อย ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมที่พัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกอ้อยด้วยเทคโนโลยี Land Leveling เพื่อแก้ไขปัญหาความสูญเสียผลผลิตจากภัยธรรมชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาใช้ในการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างของศูนย์ฯ ตลอดจนสาธิตและถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยและผู้สนใจ
🎯โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการปรับระดับพื้นที่เพาะปลูกอ้อยด้วยระบบแสงเลเซอร์ (Laser Land Levelling) เพื่อแก้ปัญหาความสูญเสียผลผลิตจากภัยธรรมชาติ และให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Land Levelling ในการปรับพื้นที่ปลูกอ้อยของตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาความสูญเสียผลผลิตจากภัยธรรมชาติ
Scroll to Top
Skip to content