ติดต่อ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2
200 หมู่ 9 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ (055)850-844-5
แฟกส์  (055)850-845
E-mail ocsb_0607@ocsb.go.th
เว็บไซต์  https://cspc2.ocsb.go.th


สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อย ภาคที่ 2
147 หมู่ 6 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 63130
โทรศัพท์ (056)991-476
แฟกส์  (056)991-476
E-mail ocsb_0607@ocsb.go.th

Scroll to Top
Skip to content