ติดตามการใช้งานเครื่องสางใบอ้อย

วันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายเอกสิทธิ์ เสธา นายจำลอง กิจวรรณ และนายต้อน คำหอม ออกติดตามการใช้งานเครื่องสางใบอ้อยและจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานเครื่องสางใบอ้อยของสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ฯ ที่ยืมเครื่องสางใบไปใช้งาน ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและพิจิตร

Scroll to Top
Skip to content