#จัดฝึกอบรมเกษตรกรชาวไร่อ้อยสร้าง model การจัดทำแปลงขยายพันธุ์อ้อยพันธุ์หลัก เพื่อต่อยอดและสร้างรายได้ ในการกระจายพันธุ์อ้อยสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2567

📌เมื่อวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2567📌
📣ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จัดฝึกอบรมเกษตรกรชาวไร่อ้อยสร้าง model การจัดทำแปลงขยายพันธุ์อ้อยพันธุ์หลัก เพื่อต่อยอดและสร้างรายได้ ในการกระจายพันธุ์อ้อยสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมโรงงานน้ำตาลพิษณุโลกและแปลงขยายพันธุ์อ้อย ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
1 โรคและแมลงศัตรูอ้อย และการป้องกันกำจัด
2 พันธุ์อ้อยและการเลือกใช้พันธุ์อ้อยให้เหมาะสม
3 การตรวจสอบลักษณะพันธุ์อ้อย
4 การดูลักษณะพันธุ์อ้อยต่างๆ
5 การบริหารจัดการน้ำในแปลงอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ
6 การติดตั้งระบบชลประทานอ้อยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
7 อากาศยานไร้คนขับกับการใช้งานในไร่อ้อย
8 การสาธิตอากาศยานไร้คนขับ
🎯การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ต่อยอดและสร้างรายได้ในการกระจายพันธุ์อ้อยสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้อง
🔻กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โโครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย
Scroll to Top
Skip to content