จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ กวพ. และ กสอ.

📌วันที่ 16 มกราคม 2567
🧑🏻‍💻กลุ่มวิจัยและพัฒนาและกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย จัดการประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่ม ครั้งที่ 1/2567 โดย นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งสองกลุ่มเข้าร่วมประชุม
🎯เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน วางแผนการดำเนินประจำเดือน มอบหมายงานตามภารกิจหน้าที่และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนรายงานข้อมูลข่าวสาร นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานให้ที่ประชุมรับทราบ
📍ณ ห้องประชุม ศอภ.2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
Scroll to Top
Skip to content