กิจกรรมการติดตามผลการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ของชาวไร่คู่สัญญาโรงงานนำตาลไทยเอกลักษณ์ โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก

📢กิจกรรมการติดตามผลการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)
📌ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2567📌
🔷นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 มอบหมายให้นายชัยพร ขัดสงคราม นายปรีดา สาคุณ และนายเปรุต พลหาญ ลงพื้นที่ติดตามผลการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นสนับสนุนการบริหารจัดการอ้อบแบบ Smart Farming ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 ราย
🎯โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นสนับสนุนการบริหารจัดการอ้อยแบบ Smart Farming ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย โดยลงพื้นที่ติดตาม เเละถ่ายทอดการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นของชาวไร่คู่สัญญาโรงงานนำตาลไทยเอกลักษณ์ โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2567 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก
🔻กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพอ้อย ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอ้อย (Productivity) กิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการไร่อ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยที่ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2

Scroll to Top
Skip to content