กลุ่มส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายฯ เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การตรวจสอบและรับรอง – หลักการทั่วไปและข้อกำหนด สำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ ISO/IEC 17029”

#วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นางสาวขนิษฐา ขันทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายฯ เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การตรวจสอบและรับรอง – หลักการทั่วไปและข้อกำหนด สำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ ISO/IEC 17029” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Scroll to Top
Skip to content